loading...

Saturday, 7 January 2012

*bhandeshwar & sandeshwar temple* (bikaner)

=> eska nirmaan do bhaiyo "bhandeshwar & sandeshwar" ne karwaya. Mulat: yah "parshvanath jain" mandir he. =>Fact: Yah mandir saikado(100s) mann(20.kg) "desi ghee" ki neev par bana hua he.

No comments:

Post a Comment